TRANSLATE
 
Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
POMOCNE ARTYKUŁY

Regulamin zakupów Klientą indywidualnego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: MAK PRODUKT POLSKA BARTOSZ MAKOWCZYŃSKI [dalej jako MAK PRODUKT POLSKA] z siedzibą w Zielonej GórzeNIP: 599-237-95-18, tel.: +48 503 028 494, ul. Osadnicza 35, e-mail: biuro@bike-protection.pl .
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. MAK PRODUKT POLSKA zastrzega sobie prawo do wyłącznej sprzedaży swoich produktów przez internet. W przypadku złamania tego postanowienia przez Klienta B2B (sklep, serwis etc.) Konto klienta zostaje natychmiast usunięte, a wszystkie umowy z nim zawarte rozwiązane w trybie natychmiastowym.
 • 2 Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wybrania odpowiedniego sposobu płatności i dostawy.
 6. W momencie dokonania zamówienia Klient akceptuje warunki regulaminu Sklepu.
 • 3 Płatności
 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek naliczane są automatycznie i wyświetlane w koszyku podczas podsumowania zakupów.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Warunkiem wystawienia f-vat jest wybranie opcji:"TAK" podczas finalizacji zakupów w oknie wyboru: "Czy chcesz otrzymać f-vat?" oraz podanie numeru nip w danych  Klienta.
 5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny z wyłączeniem zamówień, do których jest wystawiona f-vat.
 6. Nieodebranie przesyłki płatnej za pobraniem nie jest odstąpieniem od umowy.
 7. Nieodebrane zamówienia wysyłamy do skutku. Każdy zwrot i kolejna wysyłka skutkuje dodaniem kosztu zwrotu i kolejnego wysłania do ceny zamówienia.

 

 1. Za podanie adresu uniemożliwiającego prawidłowe dostarczenie przesyłki odpowiada Klient. Sklep nie jest zobowiązany do weryfikacji danych podanych przez Klienta. Przesyłka zwrócona z winy Klienta zostanie nadana ponownie po wyrównaniu kosztów za zwrotu i kolejnego nadania.
 • 4 Rabaty
 1. Na stronie sklepu internetowego  mogą znajdować się informacje o promocjach. Promocje dzielą się na:  
 2. a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 3. b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 4. c) progi rabatowe - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na zamówienie z wyjątkiem produktów już przecenionych lub w promocyjnej cenie.
 5. Promocja może być uzależniona od podania kuponu rabatowego podczas składania zamówienia.  
 6. Rabaty nie sumują się a w przypadku różnych ich wartości automatycznie wybierany jest ten o większej wartości.
 7. Kupon rabatowy może nie obejmować produktów znajdujących się w promocji lub przecenionych.

  5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami sklepu internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.  
   
  6. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.  

  7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 • 5 Wysyłka towaru
 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych, firmy kurierskiej, paczkomatu) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 • 6 Reklamacje i gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


I.DEFINICJE
 
1. Gwarant – MAK PRODUKT POLSKA z siedzibą w: 65-770 Zielona Góra, ul Agrestowa 27 ( wejście z boku budynku).  Tel +48 503028494. e mail: biuro@bike-protection.pl
2. Wyrób – produkt wyprodukowany przez Gwaranta.
3. Sprzedawca – przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą wyrobów.
4. Kupujący – osoba fizyczna nabywająca wyrób na cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. ZAKRES I TERMIN GWARANCJI
1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady Wyrobu powstałe z przyczyn tkwiących w Wyrobie (w szczególności wady Wyrobów powstałe z winy Gwaranta, za które uważa się m.in.  zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne).
2. Z tytułu gwarancji Kupujący uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Wyrobu, o ile wady Wyrobu ujawnią się w okresie gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Wyrobu Kupującemu przysługiwać będzie prawo wymiany Wyrobu na nowy. W przypadku zakończenia produkcji reklamowanego Wyrobu Kupującemu przysługiwać będzie dodatkowe prawo wymiany Wyrobu na inny model wskazany przez Gwaranta.
4. Gwarancja na Wyrób udzielana jest na okres 12 miesięcy liczony od momentu wydania Wyrobu Kupującemu.
5. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

III. WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI:
1. Przedstawienie przez Kupującego karty gwarancyjnej Wyrobu i uprawdopodobnienie okoliczności jego zakupu (przedstawienie np. paragonu, faktury itd.).
2. Stosowanie się przez Kupującego do zaleceń zawartych w:
- karcie gwarancyjnej,
- instrukcji obsługi (określającej zasady użytkowania i konserwacji Wyrobu),
- specyfikacji Wyrobu.

IV. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
1. Wad Wyrobu wynikłych z nieprzestrzegania przez Kupującego instrukcji obsługi (określającej zasady użytkowania i konserwacji Wyrobu) i specyfikacji Wyrobu.
2. Wad Wyrobu wynikłych z nieodpowiedniego jego przechowywania i transportu przez Kupującego.
3. Zmian naturalnych Wyrobu, powstałych wskutek jego prawidłowego użytkowania (wynikłych z właściwości Wyrobu).
4. Wad Wyrobu powstałych w wyniku samowolnego dokonywania przeróbek w Wyrobie.
5. Wad Wyrobu powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
6. Wad Wyrobu ze względu na użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
7. Szkód dodatkowych i pobocznych.

V. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
1. W przypadku wystąpienia wady w Wyrobie, Kupujący proszony jest zgłosić reklamację z tytułu gwarancji u Sprzedawcy, u którego zakupił Wyrób. Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie, najlepiej w terminie 14 dni od dnia dostrzeżenia wady. W przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, Kupujący proszony jest o zgłoszenie wady bezpośrednio Gwarantowi.
2. Zaleca się zaprzestanie użytkowania reklamowanego Wyrobu.
3. W momencie składania reklamacji Kupujący zobowiązany jest przedstawić kartę gwarancyjną Wyrobu i uprawdopodobnić okoliczności zakupu Wyrobu.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno mieć formę pisemną i zawierać:
tytuł („Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji”), dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail), określenie daty stwierdzenia wady, opis okoliczności stwierdzenia wady, dokładny opis wady, opis okoliczności użytkowania Wyrobu, żądanie Kupującego, opis stanu Wyrobu na moment przekazywania go do reklamacji.
5. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnego do właściwej oceny zgłaszanej wady Wyrobu, uprasza się Kupującego o udokumentowania wady Wyrobu za pomocą zdjęć i załączenie ich do zgłoszenia reklamacyjnego  lub na email biuro@bike-protection.pl.
6. W przypadku niemożności oceny zasadności reklamacji na podstawie dostarczonych zdjęć, Gwarant w ramach postępowania reklamacyjnego może zażądać dostarczenia mu Wyrobu m.in. w celu przeprowadzenia oględzin, o ile Kupujący nie dostarczył wcześniej Wyrobu Sprzedawcy lub Gwarantowi. Oględziny są przeprowadzane w siedzibie Gwaranta.
7. Kupujący zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia Wyrobu na czas transportu i jego oznaczenia na opakowaniu w sposób jednoznacznie identyfikujący reklamację (np. oznaczenie Kupującego, nr zgłoszenia reklamacyjnego według ewidencji Gwaranta lub Sprzedawcy, nazwa Sprzedawcy).
8. Reklamowany Wyrób powinien być dostarczony Sprzedawcy lub Gwarantowi czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin Wyrobu.

VI. ROZPATRZENIE REKLAMACJI
1. Gwarant zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 28 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia Wyrobu przez Kupującego Sprzedawcy lub Gwarantowi.
Gwarant dołoży wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.
2. Gwarant nie udostępnia Wyrobu zastępczego na okres wykonywania swoich obowiązków wynikających z gwarancji.
3. W razie uznania reklamacji i wymiany Wyrobu na wolny od wad, Kupujący zobowiązany jest zwrócić reklamowany Wyrób w stanie kompletnym.
4. Jeżeli po zakończeniu reklamacji Wyrób nie zostanie odebrany przez Kupującego, Gwarant wezwie pisemnie Kupującego lub w inny uzgodniony z Kupującym sposób do odbioru Wyrobu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu Gwarant uprawniony będzie do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Wyrobu. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko Kupującego.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


KOMPLETNE ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE:
Produkt, którego dotyczy reklamacja, oryginał dowodu zakupu, karta gwarancyjna, czytelny opis wady, dane zgłaszającego należy wysłać na adres:
MAK PRODUKT POLSKA z siedzibą w: 65-785 Zielona Góra, ul Osadnicza 35 bud tenos lokal Mak produkt Polska  Tel +48 503028494. E-mail: biuro@bike-protection.pl

 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014,  Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
 8. a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 9. b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

   

 • 8 Ochrona prywatności
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia w tym biuletynu handlowego.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego i kuponów rabatowych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 • 9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 • 10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl